Autora: Pilar Tantiña
Máster Medicina Tradicional China

INSOMNI

L’insomni és una de les enfermetats del son més freqüents.

Normalment es coneix l’insomni únicament com la dificultat per iniciar el son, però la dificultat per dormir pot adoptar vàries formes:

– Dificultat per agafar el son alhora de dormir(insomni inicial, és el més freqüent)

– Despertar-se freqüentment durant la nit(insomni intermitg)

– Despertar-se molt d’hora pel matí, abans de l’hora (insomni Terminal)

TIPUS D’INSOMNI

– Depenent de la seva duració :Insomni transitori o agut, dura menys de 4 setmanes, insomni a curt termini o subagut dura més de 4 setmanes però menys de 6 mesos, i insomni a llarg termini o crònic, dura més de 6 mesos.

– Depenent de la seva severitat es diferencia entre insomni lleu, on existeix un mínim de deteriorament de la qualitat de vida, insomni moderat, el qual es dóna cada nit i comencen a sorgrir certs signes de deteriorament de la qualitat de vida, com per exemple irratibilitat, ansietat, fatiga….i l’insomni sever, en el que els símptomes es pateixen amb major intensitat.

– Per la seva forma de presentar-se(insomni inicial, mitg i terminal)

CAUSES

  1. Situacions d’estrés temporal, degut a problemes o preocupacions laborals, familiars, econòmiques…
  2. Les condicions de l’hàbitat en el que es descansa.
  3. Hàbits irregulars del son, així com canvis freqüents d’horaris a la hora d’anar a dormir o de llevar-se.
  4. Mals hàbits alimentaris: menjar abundant…
  5. Consum de substàncies com tè, cafè, alcohol, begudes amb gas, tabac y  drogues.
  6. Després d’ intervencions quirúrgiques, i de patologíes orgánicas que vienen acompanyades de dolor.
  7. Efecte secundari de medicaments.
  8. Estrès post-traumàtic: després d’algún accident pot aparèixer estrés durant el son que provoca que l’individuo es desperti a la nit i no pugui tornar a descansar adequadament.

TRACTAMENT FARMACÒLÒGIC

S’administren hipnòtics en situacions d’insomni sever

El pacient no s’ha d’automedicar  en cap cas, ja que aquestes substàncies poden empitjorar la seva patología i crear addiccions.

MEDICINA TRADICIONAL XINA :

La medicina xina contempla l’insomni com un desequilibri entre el Yin i el Yang. Quan “yang entri en el Yin” apareix el son, si això no succeeix, apareix insomni.

El son depen de l’estat de la sang i del Yin. És un estat en el que el Yin no reb energia i s’haurà de reforçar.

En MTC es pot classificar en :

1).- Impossibilitat d’agafar el son , però un cop aconseguit es dorm bé. Això serà degut a una insuficiència de Xue de C.

2).- Quan s’agafa bé el son però es desperta moltes vegades, això seria compatible a un Déficit de Yin de R o foc al H.

3).- En casos de plenitud :

            – Degut a un factor exògen de tipus climàtic(fred, vent, calor)

            – Degut als aliments.

4).- En casos de “vacio” :

            – Pot ser d’origen psíquic, és quan hi ha masses preocupacions i reflexions al final del dia, les quals perjudiquen al B(origen de la sang)

            – O pot ser d’origen físic : quan hi ha un cansanci excessiu que provoca vacio de xue.

Així doncs, l’insomni pot ser provocat per desequilibris energètics entre el cor i el ronyó, amb la melsa, el fetge, i alteracions energètiques del propi cor.

► Explicació davant dels diferents desequilibris energètics :

1.-Foc al fetge (yang H) : , a la majoria dels casos es deu a la ira, provocant un mal drenatge d’aquest meridià el qual es converteix en foc, que puja i perturba la ment, i produeix intranquili.litat durant el son.
– Símptomes principals : No agafar el son, mals sons, cremor i dolor en el pit i les costelles, cara i ulls vermells, acufens, boca amarga i seca, sense ganes de beure i menjar res, restrenyiment, poca orina, llengua vermella, sobretot la punta, amb saburra groga, pols tens i ràpid.

2.-Deficiència en el meridià de cor i melsa(situació de vacio). Sol ser degut a enfermetats prolongades que han debilitat a la persona(on hi ha una pèrdua crònica de sang), i  també per un treball excessiu o per un esforç intel.lectual, on hi ha una ↓ Xue provocant una ↓Yin de C i de Qi de B.
– Símptomes principals : Dificultat en entrar en el son o despertar-se amb dificultat, malsons, palpitacions, amnesia, fatiga, falta de gana, distensió abdominal, llavis pàlids, llengua de color clar amb saburra blanca i prima, pols prim i dèbil.

3.-Desequilibri entre el cor i el ronyó(dèficit de Yin de R). Degut a enfermetats greus o cròniques, a una activitat sexual molt activa, la qual cosa provoca un dèficit de yin renal, el qual no pot pujar a sostenir el cor i es produeix predominància de yang en el cor.

– Símptomes principals : Insomni, ansietat, palpitació, mareig, espermatorrea, sudoració nocturna,  boca seca, pols fi i ràpid.

4.-Debilitat del Qi de Cor y de la Vesícula Biliar, Es dóna en persones indecises, tímides i amb moltes pors, i degut a això no poden entrar tranquil.lament en el son. Es presenta amb persones amb una ↓de Yin de C i una ↓ yang VB.

– Símptomes principals : Insomni, fàcil de despertar, sobresalts, por, palpitacions, malsons, llengua pàlida, pols tens i fi.

5.- El calor de la flema molesta al cor” situació de plenitud. Es dóna davant de casos de mals hàbits alimentaris. Quan després de  menjar aliments molt greixosos i begudes alcohòliques, aquests s’estanquen produint flema i calor, la qual cosa perturba a la ment.

– Símptomes principals : insomni, irritabilitat, ansietat, fogoigs al pit i regió gàstrica, distensió abdominal, llengua vermella amb saburra groga i enganxifosa, pols resbaladís i ràpid.

6.-Excés de foc en el Cor, vé donat per la exageració de les 7 passions, o bé per un aliment fort, de naturalesa calent i tonificant, que condueixen a una hiperactivitat del foc intern que molesta al cor i a la ment.

– Símpotmes  principals :insomni, ansietat, cara vermella, set amb ganes de veure, llengua de color molt vermell, pols ràpid i fort.

7.-Alteració en els  Meridians Extraordinaris Yang qiao i Yin qiao. Si hi ha un augment d’energia en el Yang qiao(manté els ulls oberts) i una debilitat de Yin en el Yin qiao, es produeix l’insomni.


TRACTAMENT

REGULAR ELS MERIDIANS CURIOSOS:

– Yinqiao : R6 / – Yanqiao : V62

TONIFICACIÓ DE LA XUE :          VC4,B6,B10(mar de la sang)

HARMONITZAR EL YANG I YIN DELS DIFERENTS DESEQUILIBRIS ENERGÈTICS:

Tractament d’un augment de yang H

 Punts de dispersió à

H3(fuente),H2(xhi),V18(shu H),V19(shu VB),H14(mo H),VB34(Nieto -Treu calor de VB i augmenta yang B))

El V18 i H14 utilitzats conjuntament tenen la funció de suavitzar el fetge, eliminar l’estancament i regular el mecanisme del qi.

Tractament en la deficiència en el cor i la melsa :

Punts per tonificar el cor i la melsa, i tranquil.litzar la ment à V15(shu C), V20(shu B), E36(punt de tonificació d’ E) + B6 = enforteixen la melsa i estimulen el funcionament de l’estómac), B1(moxibustió),VG20(tonifica la ment),C7.H13(mo B)

Tractament pel desequilibri entre cor i ronyó .

Punts per nutrir el Yin i eliminar el foc, calmar el cor i tranquil.itzar la ment à V23(shu R), R3(punto fuente, tenir en compte que la Radha augmenta l’energia del Punto Lo que la treu del punto fuente), R7(punt de tonificació), R10(propio), VB25(mo R),B6 (enforteix la melsa i beneficia als ronyons, alimenta la energia ancestral amb la post-natal),C6(xi), punt extra anmian.

Tractament per la debilitat del meridià de cor i la vesícula biliar:

Punts per nutrir el qi de C i tonificar VB, també tranquil.litzar el cor i la ment à V15 + VC14 = nutreixen el qi de C, V19(shu VB)(MOXAR), VC17(mo MC), C5B6(punt de reunió dels tres Yin del peu, enforteix la melsa, beneficia el qi i nudreix el fetge i la VB).

Tractament  per quan hi ha calor –flema que molesta al cor:

– Punts : Elilminar el calor i la flema à VC12(mo E) + E25(Mo IG)= canalització del qi de l’Estómac i els intestins, E36(ashi) + E40(punto Lo E) = punts importants per l’eliminació de la flema, C7(punto fuente que calma i tranquil.litza la ment).

* Tractament en excès de foc al cor :

– Punts : Eliminar el foc, calmar el cor i tranquli.litzar la ment à V15 (shu C) +  VC14 (mo C) = eliminació de foc del C, C7 (calma el cor i tranquil.litza la ment), C9 (punt de tonificació),B1 (abuelo, augmenta yang B i disminueix yang VB, ajudarem a treure foc). jueyin

AURICULOTERÀPIA

– Punt Jerome, punt de l’ansietat i l’agressivitat, punt vàlium, punt shenmen.

 

Bibliografia :

– http://www.restauracionbioenergetica.com/INSOMNIO.HTM

– http://www.consultadeacupuntura.es/patologies/insomnio.htm

– “Tratamiento de las enfermedades mentales por acupuntura y moxibustion” de Ye Chengu